Salvatore Carnevale

“LAMENTU PPI LA MORTI DI TURIDDU CARNIVALI”

È arrivato Cicciu Busacca*

per farvi sentire la storia

di Turiddu Carnivali

lu sucialista che morì 

a Sciara

ammazzato dalla mafia

Ppi Turiddu Carnivali

chianci so’ matri

e chiancinu tutti 

li puvureddi nella Sicilia

perché Turiddu Carnivali

murì ammazzato

ppe difendere lu pane 

de li puvureddi

Ed ora

sèntiri

perché c’è di sèntiri

nella storia

di Turiddu Carnivali

La storia vi dici:

 

Ancilu era e nun avia ali

nun era santu e miraculi facìa,

‘n cielu acchianava 

senza cordi e scali

e senza appidamenti nni scinnia;

era l’amuri lu so’ capitali

e ‘sta ricchizza 

a tutti la spartìa:

Turiddu Carnivali nnuminatu

ca comu Cristu 

nni muriu ammazzatu.

 

Di nicu lu patruzzu nun canuscìu,

appi la matri svinturata a latu

campagna a lu duluri e a lu pinìu

ed a lu pani nivuru scuttatu;

Cristu di ‘n cielu lu binidicìu

ci dissi: «Figghiu, 

tu mori ammazzatu,

a Sciara li patruna, 

armi addannati,

ammazzanu a cu voli libirtati».

 

Sciara

per qualcuno che non lo sa

è un piccolo paese

della provincia di Palermo

dove

ancora oggi

regna e comanda la mafia

QuindiTuriddu avia li jorna cuntati,

ma ‘ncuntrava la morti e ci ridìa

ca videva li frati cunnannati

sutta li pedi di la tirannia,

li carni di travagghiu macinati

supra lu cippu a farinni tumìa,

e suppurtari nun putìa l’abbusu

di lu baruni e di lu mafiusu.

 

Turiddu s’arricugghìu li poviri, 

amurusu,li dorminterra, 

li facci a tridenti,

li manciapicca cu’ lu ciatu chiusu:

lu tribunali di li pinitenti;

e fici liga di ‘sta carni e pusu

ed arma pi luttari li putenti

nni ddu paisi esiliatu e scuru

unni la storia avia truvatu un muru.

 

Dissi a lu jurnataru: «Tu si’ nudu,

e la terra è vistuta a pompa magna,

tu la zappi e ci sudi comu un mulu

e si’ all’additta comu na lasagna,

veni la cota ed a corpu sicuru

lu patroni li beni s’aggranfagna

e tu chi fusti ogni matina all’antu

grapi li manu ed arricogghi chiantu.

 

Ma fatti curaggiu e nun aviri scantu

ca veni jornu e scinni lu Misia,

lu sucialismu cu’ l’ali di mantu

ca porta pani, paci e puisia;

veni si tu lu voi, si tu si’ santu,

si si’ nnimicu di la tirannia,

s’abbrazzi a chista fidi e a chista scola

ca duna amuri e all’omini cunzola.

 

Sì,lu sucialismu cu’ la so’ parola

pigghia di ‘n terra 

l’omini e l’acchiana,

e scurri comu acqua di cannola

ed unni passa arrifrisca e sana

e dici: ca la carni nun è sola

e mancu è farina ca si scana;

uguali tutti, travagghiu pi tutti,

tu manci pani si lu sudi e scutti».

 

Dissi a lu jurnateri: 

«’Ntra li grutti

‘ntra li tani durmiti 

e ‘ntra li staddi,

siti comu li surci di cunnutti

ca v’addubbati di fasoli e taddi;

ottùviru vi lassa a labbra asciutti

giugnettu cu’ li debiti e li caddi,

di l’alivi n’aviti la ramagghia

e di la spiga la coffa e la pagghia».

 

Dissi: «La terra 

è di cu la travagghia,

pigghiati li banneri e li zappuna».

E prima ancora chi spuntassi l’arba

ficiru conchi e scavaru fussuna:

la terra addiventau una tuvagghia,

viva, di carni comu ‘na pirsuna;

e sutta lu russiu di li banneri

parsi un giganti ogni jurnateri.

 

Curreru lesti li carrubbineri

cu’ li scupetti ‘n manu e

li catini.

Turiddu ci gridau: 

«Fàtivi arreri!

cca latri nun ci nn’è, 

mancu assassini,

ci sunnu, cani, 

l’affritti jurnateri

ca mancu sangu 

ci hannu ‘ntra li vini:

siddu circati latruna e briganti,

‘n palazzu li truvati, e cu l’amanti!».

 

Lu marasciallu fici un passu avanti,

dissi: «Chistu la liggi 

un lu cunsenti».

Turiddu ci rispusi senza scanti:

«Chista è la liggi di li priputenti,

ma c’è na liggi ca nun sbagghia e menti,

ca dici: pani a li panzi vacanti,

robbi a li nudi, acqua a l’assitati,

e a cu travagghia onuri e libirtati!».

 

Giusto diceva Turiddu Carnivali

anche nella Bibbia

sono scritte queste parole:

«Roba ai nudi! Acqua agli assetati!

A chi lavora onore e libertà!»

Ma la mafia che cosa pensava?

 

La mafia pinsava a scuppittati;

‘sta liggi nun garbava a li patruna,

eranu comu li cani arrabbiati

cu’ li denti appizzati a li garruna;

poviri jurnateri sfurtunati

ca l’aviti di supra a muzzicuna!

Turiddu si guardava d’idd’armali

e stava all’erta si vidia sipàli.

 

‘Na sira turnò in casa senza ali

l’occhio luntanu e lu pinseri puru:

«Mancia figghiuzzu miu, cori liali…»;

ma lu guardau e si lu vitti scuru:

«Figghiu, ‘stu travagghiari ti fa mali».

e s’appujau ‘na manu a lu muru.

«Matri», dissi Turiddu, e la guardau:

«Bonu mi sentu». E la testa calau.

 

Quella è stata l’ultima volta

che Turiddu è stato minacciato dalla mafia

Dico l’ultima volta

perché

l’avevano minacciato centinaia di volte

Tante volte magari

avevano provato a pigliarlo con le bbone

offrendoci del denaro

«Turiddu stai attento

tu stai facendo una strada sbagliata

ti sei messo contro i padroni

e sai

che chi si mette contro i padroni

può fare una brutta fine

Da un giorno all’altro

ti può succedere

qualche disgrazia»

Turi a queste minacce

rispondeva sempre

con la stessa risposta:

«Sono pronto a morire

per i contadini

Anche io sono un contadino

Ho avuto la fortuna

di leggere qualche libro

e so quello che ce dovete fare ai contadini:

quello che ce spetta

E voi padroni glielo dovete dare».

«Turiddu

stai attento a quello che fai

t’abbiamo avvertito tante volte

stai attento»

Turiddu quella sera

si era ritirato a casa

con quella minaccia

ancora incisa nel cervello

e non appena arrivò a casa

la madre ce fa trovare la menestra pronta

come tutte le sere

Non appena lo vede arrivare

è contenta

«Turiddu

sei arrivato

figlio mio

La menestra è pronta

mangia».

Ma Turi

quella sera

non aveva fame

«Mamma

lascia perdere

Questa sera

ho tante cose

da pensare

Non ho fame»

La madre ha capito

che

Turiddu l’avevano minacciato

ancora una volta.

 

«Figghiu, cu fui t’amminazzau?

Sugnu to’ matri, un m’ammucciari nenti».

«Matri, vinni lu jornu»; e suspirau:

«a Cristu l’ammazzaru e fu ‘nnucenti!».

«Figghiu, lu cori miu assincupau,

mi ci chiantasti tri spati puncenti!».

Genti ca siti ccà, faciti vuci:

dda matri si lu vitti mortu ‘n cruci.

 

‘Sta volta

i mafiusi

hanno mantenuto la promessa

L’indomani mattina

mentre Turiddu andava a lavorare

nella cava

durante la trazzera

ci hanno sparato due colpi di lupara

in faccia

che l’hanno sfigurato

Non si dimentica mai quella mattina:

sedici maggio

millenovecentocinquantacinque

 

Sidici maju l’arba ‘n cielu luci

e lu casteddu àutu di Sciara

che guardava lu mari chi stralluci

comu n’artaru supra di na vara;

e tra mari e casteddu na gran cruci

si vitti dda matina all’aria chiara,

sutta la cruci un mortu, e cu’ l’aceddi

lu chiantu ruttu di li puvureddi.

 

E come si può dimenticare mai

quel sedici maggio a Sciara?

Dopo un’ora che Turi era partito da casa

la madre se sente bussare alla porta

furiosamente

(la madre ancora era a letto)

Era l’alba

«Francesca!

Donna Francesca!

Signora Francesca, aprite!

Aprite, è successa una disgrazia!

Hanno ammazzato a Turiddu

Hano ammazzato a vostro figghiu Turiddu

ci hanno sparato due colpi di lupara in faccia

che l’hanno sfigurato

L’hanno ammazzato

a Turiddu,

l’hanno ammazzato!»

Dirlo così

è facile

Ma lo pensate

per quella povera madre

che aveva soltanto quel figlio al mondo

come si veste in fretta e in furia

e incomincia a girare

per tutte le strade del paese

gridando

invocando i poveri a seguirla

per andare a piangere

sul cadavere di suo figlio.

 

Gridava: «Figghiu!» pi strati e vaneddi

la strangusciata matri chi curria

versu lu mortu a stramazzamareddi,

a fasciu di sarmenti, chi camìa

dintra lu furnu e ventu a li purteddi:

«Curriti tutti a chianciri cu mia!

Puvireddi, nisciti di li tani,

morsi ammazzatu pi lu vostru pani!».

 

Sono arrivati

i poveri

dove c’era il cadavere di Turiddu

ma

nessuno poteva passare

Nessuno poteva guardare Turiddu

per l’ultema volta

Turiddu

era circondato di carrabbineri

La madre

si inginocchia di fronte ai carrabbineri

 

«Carrubbineri, mi si’ cristianu…

– Nun mi tuccari, levati di ddocu,

nun vidi ca su’ torci li me manu

e addumu comu pruvuli a lu focu;

chiddu è me figghiu, vattinni luntanu

quantu lu chianciu e lu duluri sfogu,

quantu ci sciogghiu dda palumma bianca

c’havi dintra lu pettu a manu manca.

 

Carrubbineri, mi si’ cristianu,

nun vidi ca ci cula sangu finu?

Fammi ‘ncugnari ca ci levu chianu

dda petra ch’havi misa ppi cuscinu,

sutta la facci ci mettu li me manu

supra lu pettu ‘stu cori vicinu

e cu’ lu chiantu li piaghi ci sanu

primu c’agghiorna dumani matinu.

 

Prima c’agghiorna trovu l’assassinu

e ci scippu lu cori cu’ ‘sti manu,

lu portu strascinannu a lu parrinu:

e ci dicu: sunati, sacristanu!

Me figghiu avia lu sangu d’oru finu

e chistu di pisciazza di pantanu,

chiamaticci na tigri ppi bicchinu

la fossa ci la scavu cu’ ‘sti manu.

 

Figghiu, chi dicu, la testa mi sguazza,

ah, si nun fussi ppi la fidi mia,

la sucialismu chi grapi li vrazza

e mi duna la spranza e la valìa;

mi lu ‘nzignasti e mi tinevi ‘n brazza

ed iu supra li manu ti chiancia,

tu m’asciucavi cu lu muccaturi

iu mi sinteva moriri d’amuri.

 

Tu mi parravi comu un confissuri

iu ti parrava comu pinitenti,

ora disfatta pi tantu duluri

ci dugnu vuci a li cumannamenti:

vogghiu muriri cu’ ‘stu stissu amuri

vogghiu muriri cu’ ‘sti sintimenti.

Figghiu, ti l’arrubbau la bannera:

matri ti sugnu e cumpagna sincera!»