Lorenzo Panepinto

“STORIA” PER LA MORTE DI LORENZO PANEPINTO

Lu sidici di maju a prima sira,

lu tempu scuru

e luna nun cci nn’era.

L’empij scillirati e traditura,

nun vosiru addumari li lampera.

Comprici sunnu li affittajola

macari agenti di cancillaria.

A lu paisi quantu luttu c’era

quannu arrivau la figlia criatura.

Patruzzu miu, comu fazzu ora

ca piccilidda cci arristavu sula.

A li putenti chistu un ci calava

ca don Lorenzu

l’occhi ‘nni grapria.

E don Lorenzu va a la sipultura

accumpagnatu di tutta la Lega.

Accumpagnatu di tutta la lega

ognunu la so’ lingua studiava.

Ognunu la so’ lingua studiava

a don Lorenzu la vita liggeva.

Chianciti tutti genti siciliani:

muriu lu patri chi dava lu pani.

Chianciti tutti genti siciliani:

muriu lu patri chi dava lu pani